Tilbage

Handelsbetingelser


1. Indledning

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for UNIQAs salg af varer, materialer og produkter ("Produkter") med eller uden montage.

  1. Hvis tilbuddet ikke omfatter montage gælder købeloven hvis ikke andet er anført her eller andet sted i tilbuddet.
  2. Hvis UNIQAs tilbud omfatter montage gælder AB 92 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992), af disse salgs- og leveringsbetingelser, fremgår der eventuelle tilføjelser/ændringer/forbehold jf. AB 92, § 1, stk. 3.

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør en del af UNIQAs tilbud og anses som accepteret ved køber/kundens (herefter benævnt "Køber") accept af UNIQAs tilbud.

(Afsnit i salg- og leveringsbetingelserne specifikt gældende for ordre uden montage angives herefter med a., ordre med montage angives med b.)


2. Priser

Alle priser er ekskl. moms og UNIQA tager forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og eventuelle lovmæssige ændringer.

Vedståelsesfristen for UNIQAs tilbud i henhold til AB 92 § 3 stk. 5 er 20 dage.

Ved angivelse af faste priser tager UNIQA forbehold for at indeksregulere prisen, såfremt hele eller dele af arbejdet udføres 12 måneder efter tilbudsdatoen.


3. Tilbud

Kun UNIQAs skriftlige tilbud er bindende. Alle UNIQAs tilbud afgives med forbehold for mellemsalg og er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen. Såfremt Køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af UNIQAs eller dennes leverandørsstandardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.

Tegninger, billeder, beskrivelser, idéer og lignende, der indgår i grundlaget for UNIQAs tilbud er altid at betragte som UNIQAs ejendom og må ikke videregives eller kopieres uden UNIQAs forudgående skriftlige accept.

3D Visualiseringstegninger fra UNIQA er en vejledende, og ikke nødvendigvis 1:1 visende for det endelige resultat.


4. Ordre

En bestilling anses for endelig og bindende når UNIQA har accepteret bestillingen ved fremsendelse af ordrebekræftelse.

Det er ene og alene købers ansvar at kontrollere at ordrebekræftelsen, stemmer overens med de bestilte produkter.

Købers eventuelle indsigelser til ordrebekræftelsen skal være UNIQA i hænde senest 7 dage efter modtagelsen af denne. Herefter kan ordren ikke  annulleres, ændres, udsættes eller returneres af Køber uden skriftlig accept fra UNIQA.


5. Betaling

  1.  Betaling netto 8 dage hvis ikke andet er angivet.
  2.  Betaling sker i henhold til AB 92 § 22

UNIQA kan opkræve betaling for hjemkøbte vare og tager forbehold for at kræve betaling for Produkter hjemkøbt af UNIQA også selvom dette sker tidligere end 20 dage før deres anvendelse på byggepladsen, jf. AB 92 § 22 stk. 2 og stk. 3.

Hvis ikke aconto regninger betales rettidigt, ser UNIQA sig ret til at standse arbejdet jf. AB92 § 23 Hvis ikke betalingen falder umiddelbart efter, ser UNIQA sig ret til at ophæve kontrakten.

Sker betaling af både aconto og slutregning ikke rettidigt, beregnes morarenter i henhold til AB92 § 22 stk. 11 og rentelovens rentesats.

Ved salg til private institutioner og skoler samt indgåelse af kontrakt med ikke offentlige kunder vil der på ordre over kr. 5.000 blive krævet kreditgodkendelse.

Hvis der ikke kan opnås tilfredsstillende kreditgodkendelse har UNIQA ret til at kræve bankgaranti eller forudbetaling.


6. Ejendomsret

UNIQA tager forbehold for AB92 § 10 stk. 3. UNIQA opretholder ejendomsretten over materialer selv om de er leveret på pladsen, hvis ikke materialerne er betalt af bygherre inden levering.


7. Levering

Vores tilbudte leveringspris er altid baseret på en samlet leverance, hvor det er UNIQA der fastsætter leveringsdag og uge, uden fastsat tidspunkt.

Har Køber specielle ønsker til levering på bestemte dage / tidspunkter samt opdeling i flere leverancer, skal dette være aftalt ved ordreafgivelsen. Evt. specielle ønsker efter ordreafgivelse, vil påføre ekstra omkostninger, og faktureret særskilt.

  1. For levering af Produkter uden montage sker levering hos Køber medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen.
  2. For levering af Produkter med montage tilstræbes det at leveringen sker på pladsen samme dag som montørerne ankommer. Levering af Produkter inden montørerne ankommer til pladsen, kan forekomme. Køber skal i givet fald anvise et opbevaringssted, hvor Produkterne kan opbevares indtil montørerne ankommer til pladsen.

Ved større leverancer skal Køber selv kunne modtage Produkterne med truck, eller andet egnet materiel, ellers vil UNIQA fakturere Køber for en ekstra om-aflæsning mm.

Det er ene og alene købers ansvar, at UNIQA ved ordreafgivelse bliver informeret om specielle adgangsforhold så som: tilladte køretøjer, åbningstider og elevatorer osv. Hvis intet er oplyst ved ordreafgivelsen, betyder det at der ingen specielle forhold er, og leverancen kan ske hverdage mellem kl. 08-17.00.


8. Leveringstid

Leveringstiden vil ikke umiddelbart fremgå af den først modtagne ordrebekræftelse. Når UNIQA har fastsat leveringstiden sender UNIQA en ny ordrebekræftelse til Køber med anslået opstart-/leveringsuge.


9. Forsinkelse

I tilfælde af forsinkelse skal UNIQA orientere Køber herom uden ugrundet ophold.

Forsinkelse giver ikke Køber ret til erstatning.

Forsinkelse af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af UNIQAs tilbud, medmindre anmeldelsesperioden udtrykkeligt fremgår af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter, og der til brug herfor er givet fyldestgørende oplysninger om forureningen i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkår er identiske med kravene i udbudsmaterialet.


10. Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor UNIQAs kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan UNIQA ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til Køber uden ugrundet ophold.


11. Aflevering

b.  Der vil på projekter med en samlet sum på mere end kr. 50.000,- blive fortaget en afleveringsgennemgang sammen med UNIQAs projektchef. 

Ved afleveringen registrerer UNIQA i samarbejde med Køber eventuelle mangler ved det af UNIQA udførte arbejde.

UNIQA sender slutafregning til Køber i henhold til AB 92 § 22 stk. 10 når de registrerede mangler er udbedret. 

Hvis der ikke registreres mangler ved det af UNIQA udførte arbejde sender UNIQA slutfaktura til Køber umiddelbart efter afleveringen. 

Gebyr ved installationsgennemgang og certificering af legepladsen ved godkendt legepladsinspektør påhviler Køber.


12. Mangler og reklamation

a.  For Produkter som UNIQA sælger uden montage hæfter UNIQA kun for mangler efter købelovens almindelige regler, hvis Køber skriftligt har reklameret over for UNIQA uden ugrundet ophold og senest 1 år efter levering af Produkterne til Køber har fundet sted. Dog er Køber forpligtet til på leveringstidspunkt at kontrollere produkterne.

Reklamation i relation til mangler, herunder mængdeafvigelser, som burde være konstateret af Køber ved en sådan kontrol, skal fremsættes skriftlig over for UNIQA straks og senest 8 dage efter leveringstidspunktet. I modsat fald bortfalder Købers krav, der kan henføres til de pågældende mangler. 

Ved Købers berettigede og rettidige reklamation påtager UNIQA sig efter eget valg at udføre reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købesummen mod Købers returnering af produkterne.

b.  For Produkter som UNIQA sælger med montage hæfter UNIQA for mangler ved den samlede leverance efter bestemmelserne i AB 92, og parternes forpligtelser og beføjelser reguleres af AB 92.


13. Produktansvar

Forvolder et af UNIQA leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter UNIQA alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler påhviler UNIQA som sælger.

UNIQA hæfter ikke for (i) skader på Købers eller tredjemands ting, forårsaget af defekter ved det af UNIQA leverede Produkt, og (ii) driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført Køber eller tredjemand, medmindre sådan et ansvar/hæftelse følger af præceptive retsregler.

UNIQA fraskriver sig endvidere ansvaret for (i) produkter leveret af UNIQA, hvori der indgår materialer leveret af Køber og (ii) Produkter fremstillet af Køber, hvori der indgår Produkter leveret af UNIQA, medmindre Køber kan godtgøre, at skaden kan henføres til Produkter leveret af UNIQA.

Såfremt UNIQA måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af Produkter leveret til Køber i et omfang, der overstiger UNIQAs hæftelse/ansvar efter ovennævnte bestemmelser, er Køber forpligtet til at holde UNIQA skadesløs i samme omfang, som UNIQA ovenfor har begrænset sit ansvar og/eller sin hæftelse.


14. Montage

Vores tilbudte monteringspris er altid baseret på en samlet montering, hvor UNIQA fastsætter monteringsdag og uge, uden fastsat tidspunkt.

Har Køber specielle ønsker til montering på bestemte dage / tidspunkter samt opdeling i flere monteringer, skal dette være aftalt ved ordreafgivelsen. Evt. specielle ønsker efter ordreafgivelse, vil påføre ekstra omkostninger, og faktureret særskilt.

I montageprisen tages der forbehold for ikke-gravevenlig jord, der blandt andet omfatter store sten, trærødder, skjulte fundamenter, byggeaffald, ledninger, rør og lignende. Såfremt der skal gennembrydes asfalt vil dette arbejde samt bortskaffelse blive faktureret Køber som ekstraarbejde.

Medmindre andet aftales med Køber er det forudsat, at opgravet jord kan deponeres på den matrikel hvor jorden opgraves. Såfremt Køber ønsker at UNIQA skal bortskaffe jorden vil dette arbejde blive faktureret som ekstraarbejde under hensyntagen til bekendtgørelsen om jordflytning.

Medmindre andet er aftalt skiftligt med Køber, skal opstillingsarealet/ lokalerne være ryddet for eventuelle eksisterende produkter inden UNIQA montørerne ankommer til pladsen/ loklaerne.

Ved montage i nyetablerede områder hvor faldunderlag er udlagt/etableret før montering af legeredskaberne, faktureres særskilt for omkostninger til flytning og reetablering af disse faldunderlag.

Såfremt brug af kran og udlægning af køreplader er nødvendigt, vil dette blive faktureret som ekstraarbejde, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af UNIQAs
ordrebekræftelse.

Nødvendighed og omfang af afspærring af montageområdet vurderes og etableres af Køber for Købers regning.

UNIQA fraskriver sig ansvaret og hæfter ikke for hærværk der udøves på og tyverig af produkterne på monteringsstedet i perioden forud for aflevering af den samlede leverance til Køber.

Ventetid på pladsen som påføres UNIQA af Køber faktureres særskilt.

Findes der ikke elevatorer i bygningen, og dette ikke er oplyst af Køber, vil ekstra monteringstimer blive faktureret særskilt.


15. Bundopbygning

Al bundopbygning udført af eller på foranledning af Køber skal opfylde kravene i DS/R 1136. Underlaget skal være fast, og være afrettet med en maksimal afvigelse på +/- 1cm målt på en 4 meter rette-skinne.

Vand skal kunne trænge væk fra området enten via fald eller nedsivning.

Mangler ved bundopbygningen eller sætninger som følge af utilstrækkelig bundopbygning, som er udført af eller på foranledning af Køber, er UNIQA uvedkommende.


16. Faldunderlag generelt

Det er Købers ansvar at sikre at faldunderlaget er godkendt og svarende til den for legeredskabet krævede faldhøjde.

Køber skal for at sikre den nødvendige effekt af faldunderlaget vedligeholde underlaget efter de anvisninger der gives i forbindelse med levering.


17. Helstøbte gummibelægninger

I forbindelse med UNIQAs etablering af gummibelægninger skal der være fri adgang til vand, strøm, 400 volt 16 AMP inden for 50 meter, tørt vejr og tørt underlag.

Temperaturer skal endvidere være minimum 6 grader, under og indtil 24 timer efter etablering.

Alt farvet EPDM der etableres udendørs påvirkes af UV- stråling.

Der skal være etableret fast kant som afslutning på belægningen.

Afspærring, og graden af afspærring af området i forbindelse med hærdeprocessen er Købers ansvar medmindre andet er skriftligt aftalt med UNIQA. Eventuelle skader som følge af manglende afspærring fra Købers side er UNIQA uvedkommende.


18. Vinterforanstaltninger

Eventuelle nødvendige vinterforanstaltninger samt foranstaltninger til at imødegå vejret er ikke indeholdt og faktureres som ekstraarbejde.


19. Tvister

  1. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med UNIQAs salg af produkter uden montage skal afgøres ved domstolene ved UNIQAs hjemting, dog således at UNIQA er berettiget til at anlægge sag enten ved Købers hjemting eller hjemtinget for leveringsstedet.
  2. Tvister som ikke kan løses i mindelighed opstået i forbindelse med UNIQAs salg af produkter med montage skal afgøres ved Voldgiftsnævnet for bygge og
    anlægsvirksomhed, ved syn og skøn eller ved sagkyndig beslutning i henhold til AB 92.


20. Online forbehold

Billeder på hjemmesiden er vejledende, derfor vil der kunne forekomme billeder, hvor produktet ikke stemmer 100% overens med billedets farve, materiale, antal og størrelse.

Sørg derfor altid at læse titel og beskrivelse korrekt.

Du kan altid tage kontakt hvis du er tvivl, vi sidder klar til at hjælpe og vejlede.